Waar kan ik terecht

Een kind met reuma vormt een hele uitdaging voor de ouders. Niet alleen op vlak van gezondheid, het opgroeien tot volwassene in het algemeen verloopt via een ruiger patroon. Verschillende instanties kunnen hulp bieden. 

 

(Huis)Arts, multidisciplinair team: Uiteraard blijft de reumatoloog of andere behandelende specialist het eerste contactpunt bij vragen. Daarnaast kan ook de huisarts helpen. In vele gevallen wordt uw kind begeleid door meer dan één (para)medici. Dit team heeft een duidelijk zicht op de ziekte en de evolutie van uw kind. Aarzel niet om vragen te stellen. Alle bekommernissen moeten op tafel kunnen gelegd worden.

 
School: Vraag na wie de zorgcoördinator op school is en maak samen een afspraak. Bekijk waar de school tegemoet kan komen wat de noden van je kind betreft. Vraag eventueel ook na hoe, wanneer en wat de voorwaarden zijn om TOAH op te starten als het wat minder gaat met je kind/jongere. TOAH staat voor Tijdelijk Onderwijs Aan Huis.
 
 
GON-begeleiding: Geïntegreerd onderwijs: Een samenwerkingsverband tussen het regulier en het buitengewoon onderwijs. Het bestaat op alle niveau's, met uitzondering van universitaire studies. Leerlingen met een handicap, leer- of opvoedingsmoeilijkheden kunnen tijdelijk of permanent lessen volgen in een school voor gewoon onderwijs. Daarbij krijgen ze hulp en ondersteuning. Een aanvraag voor GON-begeleiding kan via het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) van de school.

www.ond.vlaanderen.be

 

Bijzonder solidariteitsfonds: Voor medische kosten die te hoog oplopen. Een tegemoetkoming kan aangevraagd worden om de gewone verzekering voor geneeskundige verzorging aan te vullen. Het RIZIV beslist over de toekenning.
www.riziv.fgov.be/care/nl/infos/solidarity/index.htm

 

Loopbaanonderbreking: Voor medische bijstand kan loopbaanonderbreking genomen worden. In sommige gevallen kan ook zorgkrediet aangevraagd worden.
www.vlaanderen.be/werk

 

Bijkomende kinderbijslag: Voor zwaar zieke kinderen kunnen verschillende premies of kostenverminderingen aangevraag worden. Vraag na bij uw ziekenfonds waar u recht op hebt.

 

Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (VAPH): Deze dienst kan tussenkomen op verschillende manieren:
* Individuele Materiële bijstand: tussenkomst in hulpmiddelen en aanpassingen aan de woning
* Persoonlijk assistentiebudget: voor zorg aan huis
* Zorg: tegemoetkoming voor de zorg in voorzieningen en begeleidende diensten

 

E-pathologie: gedurende een langere periode heeft uw kind recht op een hoger aantal fysiotherapeutische behandelingen. De aanvraag gebeurt via de arts. 

 

Bednet: Kinderen die lange tijd niet naar school kunnen, hebben de mogelijkheid om via Bednet les te volgen. Via het internet wordt een verbinding gemaakt met de klas. Daarnaast is er persoonlijke begeleiding.
www.bednet.be

 

Veilig Internetten: Het Internet biedt een schat aan informatie, maar bevat ook heel wat valstrikken. De brochure 'Het Web dat Wij Willen' leert jongeren omgaan met internet op een verantwoorde manier. Download hier de brochure.

 

ORKA: zie contact